Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

NA RZECZ ROZWOJU FOTOGRAFII

HUMANISTYCZNEJ

Foto Humanum”

I. Postanowienia wstępne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU FOTOGRAFII HUMANISTYCZNEJ „Foto Humanum” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne, zainteresowane fotografią, jej rozwojem i popularyzacją oraz artystów fotografów – twórców fotografii humanistycznej.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz zawierać stosowne porozumienia i umowy.

§4

Teren działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony obszarem   Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba mieści się w Łodzi.

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać znaków, odznak, pieczęci okrągłej i podłużnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „Foto Humanum”.

II. Cele i środki działania

§6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Propagowanie wiedzy o fotografii,
 2. Upowszechnianie fotografii jako formy dokumentu, sztuki i etyki twórczej,
 3. Inspirowanie, upowszechnianie i rozwój twórczości fotograficznej wśród młodzieży, dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych,
 4. Propagowanie poprzez fotografię świadomości ekologicznej i ochrony środowiska, szczególności obszarów zagrożonych cywilizacją,
 5. Kształtowanie osobowości człowieka poprzez kontakt ze środowiskiem naturalnym,
 6. Tworzenie Plenerowych Ośrodków Edukacji Fotograficznej jako miejsca realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 7. Działanie na rzecz integrowania i współpracy środowisk twórczych,
 8. Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany twórczej pomiędzy innymi organizacjami w kraju i za granicą,
 9. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w zakresie ochrony praw autorskich.

§7

Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia jest:

 1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów fotograficznych, plenerów spotkań dyskusyjnych,
 2. Organizowanie konkursów, wystaw fotograficznych i innych imprez związanych z fotografią humanistyczną,
 3. Działalność wydawnicza oraz inne formy upowszechniania twórczości fotograficznej,
 4. Organizowanie spotkań klubowych i towarzyskich jako formy integracji środowiskowej,
 5. Przyznawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń osobom uzyskującym znaczące osiągnięcia w rozwoju i propagowaniu fotografii humanistycznej zgodnie z odpowiednim regulaminem,
 6. Współpraca z władzami samorządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
 7. Inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia,
 8. Działalność Stowarzyszenia jest wspierana pracą społeczną członków,
 9. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 Członkowie  Stowarzyszenia mogą otrzymać status:

 1. członka rzeczywistego
 2. członka wspierającego
 3. członka honorowego

§10

Członkiem rzeczywistym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych i akceptujący cele Stowarzyszenia.

§11

Członkiem rzeczywistym może również zostać osoba w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§12

Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.                                                             

§13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową.

§14

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w sferze działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§15

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

W przypadku decyzji odmownej Zarządu Stowarzyszenia, kandydatom przysługuje prawo do odwołania się w formie pisemnej do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest przyjąć kandydata do Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest decyzją ostateczną.

§16

Członkiem Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania  (siedziby) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§17

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Korzystania z urządzeń, porad, informacji oraz ulgowego nabywania wydawnictw Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd,
 4. Korzystania z wszelkich form pomocy oraz poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami,
 5. Noszenia odznak organizacyjnych,
 6. Zgłaszania wniosków i opinii do władz Stowarzyszenia,
 7. Korzystania z innych działań Stowarzyszenia.

§18

 1. Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują prawa wymienione w § 18 pkt. 2, 3, 5, 6 oraz mogą oni uczestniczyć w Walnych Zebraniach jedynie z głosem doradczym,
 2. Członek honorowy korzysta w pełni z praw wymienionych w §18.

§19

Obowiązki członków:

 1. Obowiązkiem członka rzeczywistego jest:
 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać porządku organizacyjnego Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze Stowarzyszenia,
 4. opłacanie składek członkowskich w terminie i wysokości określonych uchwałą władz Stowarzyszenia,
 5. dbać o etykę i godność członka Stowarzyszenia oraz kształtować pozytywny wizerunek Stowarzyszenia,
 6. ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków.
 1. Obowiązkiem członka wspierającego jest realizowanie zadeklarowanych zobowiązań merytorycznych, organizacyjnych, gospodarczych i finansowych wobec Stowarzyszenia,
 2. Obowiązkiem członka honorowego jest:
 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać porządku organizacyjnego Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze Stowarzyszenia,
 4. dbać o etykę i godność członka Stowarzyszenia oraz kształtować pozytywny wizerunek Stowarzyszenia,
 5. ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków.

 §20

Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§21

 1. Utrata członkostwa następuje w chwili:
 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. skreślenia lub wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za:
 • nieprzestrzeganie zasad statutowych,
 • nie wykonywanie postanowień władz Stowarzyszenia,
 • działalność na szkodę Stowarzyszenia,
 • nieopłacenie składek zadeklarowanych za okres 6 miesięcy.

c. skazania członka prawomocnym wyrokiem przez Sąd Powszechny za popełnione przestępstwo,

d. zgonu członka,

e. w przypadku członka wspierającego – utrata osobowości prawnej

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,

3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest władzą najwyższą   i zwoływane jest  przez Zarząd. Podejmuje ono uchwały dotyczące całokształtu merytorycznej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na 4 letnią kadencję,
 2. wybiera  3-5 osobowy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 3. wybiera trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej i trzyosobowy skład Sądu Koleżeńskiego,
 4. na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. uchwala wysokość wpisowego i składek członkowskich,
 6. uchwala zmiany w statucie,
 7. podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, zgodnych z celami Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/2 liczby członków. Wniosek winien zawierać: proponowany porządek obrad i uzasadnienie jego zwołania. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno nastąpić najpóźniej w okresie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

5. Zawiadomienia członków o Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym  Zebraniu Członków z podaniem terminu i porządku obrad winno nastąpić na 30 dni przed terminem zebrania.

§23

 1. Zarząd wybiera spośród siebie skład funkcyjny Zarządu w zależności od ilości członków wybranych do składu Zarządu:
 1. 1 lub 2 Wiceprezesów,
 2. Skarbnika, lub Skarbnika i Sekretarza.

2. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub utraty członkostwa Stowarzyszenia przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, lub ustąpienia członków Władz w czasie trwania kadencji, Władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§24

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz wobec władz i innych jednostek przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia:
 1. kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co kwartał,
 3. ustala i realizuje program działalności i podejmuje uchwały,
 4. realizuje uchwały Walnego Zebrania, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 5. rozpatruje, ustala preliminarz budżetowy,
 6. sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia,
 7. sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,
 8. podejmuje decyzję w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
 9. powołuje zespoły problemowe, pełnomocników i delegatów (kierowników) do spraw rejonów, regionów, określa ich zadania,
 10. występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie statusu członka honorowego,
 11. prowadzi dokumentację członkowską oraz składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 12. przyjmuje i zwalnia pracowników,
 13. działa w imieniu Stowarzyszenia,
 14. wyznacza osoby uprawnione do podpisywania pism majątkowych.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa i co najmniej połowy pozostałego składu Zarządu.  W przypadku, gdy w zebraniu bierze udział parzysta liczba Członków Zarządu, głos decydujący ma Prezes Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia uchwala akty wewnętrzne, uchwala i zatwierdza regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia dotyczące jego działalności oraz dysponuje funduszami przewidzianymi budżetem,

5. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Decyzję podejmuje  Zarząd.

6. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków  władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane ze środków budżetowych Stowarzyszenia.

§25

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna:
 1. bada działalność Stowarzyszenia w zakresie jej zgodności ze statutem,
 2. co najmniej raz w roku kontroluje budżet,
 3. ocenia pracę Zarządu oraz przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia wyłącznie  z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie, a jej wnioski i zalecenia zapadają zwykłą większością głosów

§26

 1. Sąd Koleżeński:
 1. jest samodzielną jednostką władzy Stowarzyszenia,
 2. w skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach Stowarzyszenia,
 3. trzyosobowy Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę,
 4. orzeczenia zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów,
 5. rozpatruje sprawy przeciwko członkom o czyny kolidujące z celami Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia jak również wykroczenia stanowiące naruszenie zasad etyki i współżycia koleżeńskiego,

2. Sąd w pierwszej kolejności powinien nakłaniać w przypadkach spornych do ugody, a w razie konieczności nakładać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

3. Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego może być złożone do Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z poleceniem ponownego rozpoznania sprawy. Od decyzji Walnego Zebrania nie ma dalszego odwołania.

4.Sąd Koleżeński z przebiegu rozprawy sporządza protokół, podpisany przez członków Sądu   i przedkłada go Zarządowi Stowarzyszenia.

V. Majątek Stowarzyszenia

§27

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, fundusze i papiery wartościowe, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje, subwencje.

§28

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis Prezesa i jednego z członków Zarządu.
 2. Dopuszcza się, że posiedzenia członków Stowarzyszenia oraz jego organów  i podejmowanie stosownych uchwał może następować za pomocą wideokonferencji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej. A głosy zbierane są w tym przypadku przez Przewodniczącego posiedzenia.

§29

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. subwencji, zapisów, darowizn, dotacji, ofiarności publicznej,
 3. wpływów z działalności statutowej,
 4. z organizowanych imprez, konkursów, aukcji, zbiórek i dochodów z majątku Stowarzyszenia.

VI. Oddziały Regionalne

§30

 1. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Regionalne Stowarzyszenia, zwane dalej Oddziałami Regionalnymi.
 2. Oddziały Regionalne nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i nie są jednostkami wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo.
 3. Oddziały Regionalne działają w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną, obok nazwy Stowarzyszenia.
 4. Oddziały Regionalne dla realizacji swoich zadań współpracują z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi.
 5. Oddział Regionalny jest powoływany, zawieszany i rozwiązywany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Oddziały Regionalne tworzy minimum 8 członków.
 7. Oddziały Regionalne działają na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów uchwalanych i zatwierdzanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy powinny określać zakres niezbędnej samodzielności kierowników Oddziałów Regionalnych oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji    bez zgody centralnych organów Stowarzyszenia.
 8. Kierowników Oddziałów Regionalnych powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Nadzór nad działalnością i realizacją celów statutowych Stowarzyszenia przez Oddziały Regionalne sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

Uchwały, o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zebraniu  Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.

§32

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu  majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

VII. Postanowienia końcowe

§33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia

………………………………………………………………….

Tu można pobrać:

Statut Stowarzyszenia